Image

Wyższy Bieg to miejsce, gdzie dowiesz się więcej o marketingu, komunikacji i błędach poznawczych. Dowiesz się jak marketerzy mogę wyprowadzić Twój mózg w pole lub jak Ty jako marketer możesz wyprowadzić w pole mózgi klientów.

Cześć, ja nazywam się Michał Janota i od 2014 roku tworzę Wyższy Bieg.

Buduję opowieści, które zmieniają historię. Składam je z klocków, które znajduję w innych opowieściach, wykorzystując w praktyce codziennie poszerzaną wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji i psychologii poznawczej.

Kaśka Żbikowska

Wspominałem w jed­nym z poprzed­nich tek­stów, że mia­łem oka­zję prze­pra­co­wać jakiś czas w wydaw­nic­twie. Dzięki temu mia­łem oka­zję poznać mnó­stwo cie­ka­wych osób. Jedną z tych, któ­re w cenię naj­bar­dziej jest Kaśka Żbikowska, z któ­rą uda­ło mi się poroz­ma­wiać o mapach myśli, komu­ni­ka­cji i two­rze­niu kur­sów onli­ne.

Share:
Reading time: 6 min
heurystyka reprezentatywności

W ostat­nich mie­sią­cach spo­ro mówio­no w mediach o pra­wach kobiet i wal­czą­cych o nie oso­bach. Przy oka­zji wie­lu bzdur pada­ją­cych z ust publi­cy­stów przy­po­mnia­łem sobie budzą­cy gorą­ce dys­ku­sje eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dzo­ny w latach 80-tych przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Bohaterką tego eks­pe­ry­men­tu była fik­cyj­na kobie­ta – Linda.

Share:
Reading time: 4 min
powrót do blogowania

Po ponad roku (nie­li­cząc jed­ne­go tek­stu o wycie­ku danych z Ubera, któ­rym jed­nak nigdzie się nie chwa­li­łem) wró­ci­łem do pisa­nia blo­ga. Skąd taka dłu­ga, nie­zpo­wie­dzia­na prze­rwa?

Share:
Reading time: 4 min
Włam się do mózgu

Każdy z nas ma mózg. Nawet te oso­by, któ­re cza­sem posą­dza­my o jego brak. Co rów­nie zaska­ku­ją­ce, wszy­scy wyko­rzy­stu­je­my mózg do tych samych funk­cji. Wiem, że może być cięż­ko w to uwie­rzyć, ale nawet te oso­by, któ­re posą­dza­my o brak mózgu myślą i uczą się.

Share:
Reading time: 4 min
efekt ikea

Co łączy meble z kar­to­nu, cia­sto w prosz­ku, ori­ga­mi i psy­cho­lo­gię? Takie pyta­nie posta­wi­li przed sobą Michael Norton, Daniel Mochan i Dan Ariely, a nawet zna­leź­li na nie sen­sow­ną odpo­wiedź. Zanim jed­nak doj­dzie­my do tego co z tym wszyst­kim ma wspól­ne­go słyn­ne impe­rium Ingvara Kamprada przy­wo­ła­ne w tytu­le, zacznie­my od kre­cie­go kop­ca.

Share:
Reading time: 4 min
uber

Jak poin­for­mo­wał przed­wczo­raj Uber, hake­rzy wykra­dli dane 57 milio­nów użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji (zarów­no pasa­że­rów jak i kie­row­ców). Startup z San Francisco zapła­cił 100 tysię­cy dola­rów wła­my­wa­czom by dane usu­nę­li. Najbardziej szo­ku­je jed­nak fakt, że to wszyst­ko mia­ło miej­sce w 2016 roku.

Share:
Reading time: 4 min
Page 1 of 71234...Last »