długość snu

Zastanawiałeś się kie­dyś jaka jest opty­mal­na dłu­gość snu? Czy jest to 6, 7 czy 8 godzin? A może to zupeł­nie inna licz­ba? Czy da się to w ogó­le okre­ślić dla ogó­łu, czy raczej dla każ­de­go jest to spra­wa indy­wi­du­al­na?

Share:
Reading time: 4 min