studia

Właśnie roz­po­czął się nowy rok aka­de­mic­ki, a co za tym idzie kil­ka­set tysię­cy mło­dych ludzi roz­po­czy­na swo­ją przy­go­dę z uczel­nią wyż­szą. Wielu z nich zasta­na­wia się, co osią­gnie przez te 5 lat, czy będzie to tyl­ko zde­wa­lu­owa­ny dyplom czy może coś wię­cej. Jak zdo­być to coś wię­cej?

Share:
Reading time: 5 min