pracujesz

O tym, że nale­ży dbać o zdro­wie, bo zdro­wie ma się tyl­ko jed­no, sły­szy­my od dziec­ka. Mówią o tym rodzi­ce, mówią dziad­ko­wie, mówią wuj­ko­wie Janusze i nieJanusze. Typową dla mło­de­go czło­wie­ka reak­cją jest w takiej sytu­acji jest nie­me pota­ki­wa­nie i wypusz­cze­nie tre­ści komu­ni­ka­tu dru­gim uchem. Bo kto by się przej­mo­wał zdro­wiem kie­dy wszyst­ko jest dobrze!

Share:
Reading time: 5 min