studia

Dwanaście mie­się­cy temu, tuż przed roz­po­czę­ciem roku aka­de­mic­kie­go uru­cho­mi­łem edy­tor tek­sto­wy i zaczą­łem pisać. W kil­ka­dzie­siąt minut uda­ło mi się spło­dzić bli­sko 1000 słów, któ­re ufor­mo­wa­ły się w Jak mądrze wyko­rzy­stać stu­dia, czy­li arty­kuł, któ­ry w nie­co ponad mie­siąc prze­czy­ta­ło pra­wie 10 tys. osób. Na tobie ta licz­ba może nie robić więk­sze­go wra­że­nia, ja jed­nak byłem zachwy­co­ny, bo ozna­cza­ło to dla Wyższego Biegu wzrost o kil­ka­set pro­cent. Nie spo­dzie­wa­łem się jed­nej rze­czy — tego jak po 12 mie­sią­cach będę chciał zmie­nić ten tekst, jak zmie­ni się moje postrze­ga­nie stu­diów.

Share:
Reading time: 9 min