uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi ludzi sto­ją godzi­ny cięż­kiej, ale mądrej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to jedy­ny czyn­nik jaki jest potrzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z poglą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków zaraz za pra­cą nale­ża­ło­by posta­wić konek­sje czy talent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę odgry­wa dostrze­ga­nie i rozu­mie­nie pew­nych zmian, pro­ce­sów, zja­wisk w gospo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

Share:
Reading time: 7 min