loty na Marsa

W zeszłym mie­sią­cu Elon Musk zapre­zen­to­wał świa­tu swo­je pla­ny kolo­ni­za­cji Marsa. Konferencja nie odby­ła się z takim roz­ma­chem jak kon­fe­ren­cje Apple, jed­nak rela­cja z niej prze­wi­nę­ła się przez więk­szość mediów. Jak zawsze nie oby­ło się bez pole­mi­ki, czy sam plan jest real­ny lub czy w ogó­le ist­nie­je potrze­ba jego reali­za­cji.

Share:
Reading time: 4 min