więcej znaczy lepiej

Pracowałem kie­dyś w typo­wym call cen­ter. Praca jak każ­da inna pra­ca dla dzie­więt­na­sto­lat­ka zaraz po matu­rze, któ­ry wła­śnie prze­pro­wa­dził się do nowe­go mia­sta. Moja począt­ko­wa fascy­na­cja tym miej­scem szyb­ko zamie­ni­ła się we fru­stra­cję, kie­dy dotar­ło do mnie, że jedy­ną stra­te­gię sto­so­wa­ną przez mena­dże­rów moż­na stre­ścić jed­nym, pro­stym sło­wem — wię­cej.

Share:
Reading time: 4 min