sharing economy

Potrzebujesz wier­tar­ki czy tyl­ko dziu­ry w ścia­nie? Kosiarki czy tyl­ko sko­szo­ne­go traw­ni­ka? Samochodu czy tyl­ko pod­wóz­ki z miej­sca do A do miej­sca B? Te i podob­ne pyta­nia towa­rzy­szy­ły twór­com biz­ne­sów nale­żą­cych do tren­du sha­ring eco­no­my.

Share:
Reading time: 6 min