workcation

W inter­ne­cie moż­na zna­leźć mnó­stwo histo­rii ludzi wyko­rzy­sty­wa­nych przez nie­uczci­wych pra­co­daw­ców, trak­tu­ją­cych pra­cow­ni­ków jak maszy­ny, któ­re moż­na w każ­dej chwi­li wymie­nić. Zdecydowanie rza­dziej mówi się o tym, że w Polsce przy­by­wa firm trak­tu­ją­cych pra­cow­ni­ków jak naj­więk­szy skarb. Turniej Fify w godzi­nach pra­cy i mie­sięcz­ne work­ca­tion na Bali? To nie tyl­ko dobry spo­sób na przy­cią­gnie­cie pra­cow­ni­ka, ale tak­że zwięk­sze­nie jego efek­tyw­no­ści.

Share:
Reading time: 9 min