Włam się do mózgu

Każdy z nas ma mózg. Nawet te oso­by, któ­re cza­sem posą­dza­my o jego brak. Co rów­nie zaska­ku­ją­ce, wszy­scy wyko­rzy­stu­je­my mózg do tych samych funk­cji. Wiem, że może być cięż­ko w to uwie­rzyć, ale nawet te oso­by, któ­re posą­dza­my o brak mózgu myślą i uczą się.

Share:
Reading time: 4 min