powrót do blogowania

Po ponad roku (nie­li­cząc jed­ne­go tek­stu o wycie­ku danych z Ubera, któ­rym jed­nak nigdzie się nie chwa­li­łem) wró­ci­łem do pisa­nia blo­ga. Skąd taka dłu­ga, nie­zpo­wie­dzia­na prze­rwa?

Share:
Reading time: 4 min