Kaśka Żbikowska

Wspominałem w jed­nym z poprzed­nich tek­stów, że mia­łem oka­zję prze­pra­co­wać jakiś czas w wydaw­nic­twie. Dzięki temu mia­łem oka­zję poznać mnó­stwo cie­ka­wych osób. Jedną z tych, któ­re w cenię naj­bar­dziej jest Kaśka Żbikowska, z któ­rą uda­ło mi się poroz­ma­wiać o mapach myśli, komu­ni­ka­cji i two­rze­niu kur­sów onli­ne.

Share:
Reading time: 6 min