prokrastynacja

Jedni oglą­da­ją seria­le, dru­dzy gra­ją na kon­so­li, a trze­ci wycho­dzą ze zna­jo­my­mi na szkla­necz­kę sin­gle malt. To bez zna­cze­nia co robią w tej chwi­li, liczy się to, że wie­dzą iż powin­ni zaj­mo­wać się czymś innym — okre­ślo­nym zada­niem, pro­jek­tem lub zle­ce­niem, któ­re­go ter­min ukoń­cze­nia zbli­ża się powo­li, lecz nie­ustan­nie. Nie moż­na tego nazy­wać leni­stwem, bo nie mówią “nie chce mi się” tyl­ko “jesz­cze mam na to czas”. To coś z czym wal­czy się trud­niej niż z “nie­chce­mi­sia­mi” — pro­kra­sty­na­cja.

Share:
Reading time: 3 min
studia

Właśnie roz­po­czął się nowy rok aka­de­mic­ki, a co za tym idzie kil­ka­set tysię­cy mło­dych ludzi roz­po­czy­na swo­ją przy­go­dę z uczel­nią wyż­szą. Wielu z nich zasta­na­wia się, co osią­gnie przez te 5 lat, czy będzie to tyl­ko zde­wa­lu­owa­ny dyplom czy może coś wię­cej. Jak zdo­być to coś wię­cej?

Share:
Reading time: 5 min
długość snu

Zastanawiałeś się kie­dyś jaka jest opty­mal­na dłu­gość snu? Czy jest to 6, 7 czy 8 godzin? A może to zupeł­nie inna licz­ba? Czy da się to w ogó­le okre­ślić dla ogó­łu, czy raczej dla każ­de­go jest to spra­wa indy­wi­du­al­na?

Share:
Reading time: 4 min
zmęczenie

Na począt­ku tego roku zaser­wo­wa­łem sobie taką małą zaba­wę — zwle­kaj z pro­jek­tem tak dłu­go jak to moż­li­we, a potem siedź 15 godzin przed kom­pu­te­rem. Nie żebym się uskar­żał — wiem, że są ludzie, któ­rzy na co dzień podej­mu­ją się bar­dziej wyczer­pu­ją­cych zadań, ale dla mnie było to pierw­sze praw­dzi­we star­cie ze zmę­cze­niem. Bo czuć się wymę­czo­nym to jed­no, a wal­czyć z tym uczu­ciem i ści­gać się z cza­sem to dru­gie. Na szczę­ście dla mnie byłem uzbro­jo­ny w sze­reg narzę­dzi, któ­re pomo­gły mi opa­no­wać zmę­cze­nie.

Share:
Reading time: 4 min
zespołowa

Władysław Bartoszewski powie­dział kie­dyś: “Na pew­no nie wszyst­ko, co war­to, to się opła­ca, ale jesz­cze pew­niej (…) nie wszyst­ko, co się opła­ca, to jest w życiu coś war­te”. To zda­nie jest sil­nie esk­plo­ato­wa­ne przez bran­żę pro­duk­cji moty­wu­ją­cych memów. Ja wolę jed­nak pod­cho­dzić do tego cyta­tu z więk­szą reflek­sją i zaszcze­piać tę myśl w wie­lu dzie­dzi­nach życia.

Share:
Reading time: 5 min
mądrzy ludzie

Sobota, tuż po 14. W TVP trwa wła­śnie Familiada. Charyzmatyczny pro­wa­dzą­cy zada­je pyta­nie: “Co naj­bar­dziej lubi­my w waka­cjach?”. Najwyżej punk­to­wa­na odpo­wiedź to: “Późne wsta­wa­nie”. Nie żebym był fanem Familiady. Właściwie to zmy­śli­łem tę histo­rię. Jednak każ­da baj­ka ma w sobie ziarn­ko praw­dy i w tym przy­pad­ku brzmi ono – nie lubi­my wcze­śnie wycho­dzić z łóż­ka.

Share:
Reading time: 3 min
Page 6 of 6« First...3456