krytykanctwo

Czasem mam tak, że po­tra­fię przez kil­ka ty­go­dni cią­gle za­czy­nać nowe tek­sty, ale nie koń­czyć żad­ne­go. Wpadać na nowe po­my­sły, spi­sy­wać spo­strze­że­nia, ro­bić re­se­ar­ch, ale nie móc do­sta­tecz­nie się skon­cen­tro­wać by nadać ar­ty­ku­ło­wi od­po­wied­nią for­mę. Tak mia­łem wła­śnie ostat­nio. Aż do wczo­raj kie­dy pe­wien te­mat roz­grzał mnie na tyle, że moje my­śli ufor­mo­wa­ły się w tek­st nie­mal od razu go­to­wy do pu­bli­ka­cji.

(wię­cej…)

3 listopada 2016

Czym jest sharing economy?

sharing economy

Potrzebujesz wier­tar­ki czy tyl­ko dziu­ry w ścia­nie? Kosiarki czy tyl­ko sko­szo­ne­go traw­ni­ka? Samochodu czy tyl­ko pod­wóz­ki z miej­sca do A do miej­sca B? Te i po­dob­ne py­ta­nia to­wa­rzy­szy­ły twór­com biz­ne­sów na­le­żą­cy­ch do tren­du sha­ring eco­no­my.

(wię­cej…)

filmów

Stosunkowo nie­wie­le po­wsta­je fil­mów, któ­re mó­wią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się po­pu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­ni­ch kil­ku­na­stu lat je­dy­nym ta­kim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak ko­me­die ro­man­tycz­ne czy su­per­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

(wię­cej…)

postęp technologiczny

W ze­szłym mie­sią­cu Elon Musk za­pre­zen­to­wał świa­tu swo­je pla­ny ko­lo­ni­za­cji Marsa. Konferencja nie od­by­ła się z ta­kim roz­ma­chem jak kon­fe­ren­cje Apple, jed­nak re­la­cja z niej prze­wi­nę­ła się przez więk­szo­ść me­diów. Jak za­wsze nie oby­ło się bez po­le­mi­ki, czy sam plan jest re­al­ny lub czy w ogó­le ist­nie­je po­trze­ba jego re­ali­za­cji.

(wię­cej…)

uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi lu­dzi sto­ją go­dzi­ny cięż­kiej, ale mą­drej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to je­dy­ny czyn­nik jaki jest po­trzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z po­glą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków za­raz za pra­cą na­le­ża­ło­by po­sta­wić ko­nek­sje czy ta­lent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę od­gry­wa do­strze­ga­nie i ro­zu­mie­nie pew­ny­ch zmian, pro­ce­sów, zja­wi­sk w go­spo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

(wię­cej…)

otworzenie firmy

Najtrudniej jest coś za­cząć. Może to być nowy tek­st, nowy pro­jekt, nowy roz­dział w ży­ciu, co­kol­wiek, za­wsze naj­wię­cej wy­sił­ku trze­ba wło­żyć w pierw­szy krok.

(wię­cej…)