pomysł

Muszę przy­znać, że pi­sa­nie tego tek­stu za­ję­ło mi re­kor­do­wo dużo cza­su. Jego po­cząt­ko­wy szkic po­wstał gdzieś z rok temu i do­pie­ro gdy po­sta­no­wi­łem go cał­ko­wi­cie zmie­nić stwier­dzi­łem, że jest to coś co war­to po­ka­zać świa­tu.

(wię­cej…)

25 kwietnia 2015

Osoby, które inspirują

inspirują

Od pew­ne­go cza­su je­stem zwo­len­ni­kiem teo­rii, że są tyl­ko dwie rze­czy, któ­re pcha­ją lu­dzi do dzia­ła­nia, wpro­wa­dza­nia w swo­im ży­ciu zmian, rzu­ce­nia w kąt pacz­ki czip­sów, wy­łą­cze­nia se­ria­lu i zro­bie­nia cze­goś pro­duk­tyw­ne­go. Ich imio­na to Inspiracja i Desperacja. Najlepszy efekt dają w po­łą­cze­niu, ale ja nie lu­bię de­spe­ra­cji, więc za­wsze sta­ram się ko­rzy­stać z po­mo­cy jej ład­niej­szej ko­le­żan­ki, in­spi­ra­cji.

(wię­cej…)

świat

Jest ciem­na stro­na świa­ta biz­ne­su, o któ­rej kie­dyś dużo mó­wi­łem, przede wszyst­kim żar­tu­jąc z niej, a w po­zo­sta­ły­ch chwi­la­ch ją kry­ty­ku­jąc, ale z cza­sem do­ro­słem do tego, by mieć ją po pro­stu w du­pie. Dziś po­sta­no­wi­łem wró­cić do tego te­ma­tu i prze­ka­zać ci moje zda­nie na te­mat tej ciem­nej stro­ny. A imię jej: Multi Level Marketing.

(wię­cej…)

mentalność

Czy chciał­byś być bo­ga­ty?

(wię­cej…)

7 października 2014

Pieniądze to zbrodnia

pieniądze

Czyli o jed­nej z naj­bar­dziej zu­ży­ty­ch kli­sz na­szy­ch cza­sów – „pie­nią­dze szczę­ścia nie dają”.

(wię­cej…)