heurystyka reprezentatywności

W ostat­nich mie­sią­cach spo­ro mówio­no w mediach o pra­wach kobiet i wal­czą­cych o nie oso­bach. Przy oka­zji wie­lu bzdur pada­ją­cych z ust publi­cy­stów przy­po­mnia­łem sobie budzą­cy gorą­ce dys­ku­sje eks­pe­ry­ment prze­pro­wa­dzo­ny w latach 80-tych przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Bohaterką tego eks­pe­ry­men­tu była fik­cyj­na kobie­ta – Linda.

Share:
Reading time: 4 min
efekt ikea

Co łączy meble z kar­to­nu, cia­sto w prosz­ku, ori­ga­mi i psy­cho­lo­gię? Takie pyta­nie posta­wi­li przed sobą Michael Norton, Daniel Mochan i Dan Ariely, a nawet zna­leź­li na nie sen­sow­ną odpo­wiedź. Zanim jed­nak doj­dzie­my do tego co z tym wszyst­kim ma wspól­ne­go słyn­ne impe­rium Ingvara Kamprada przy­wo­ła­ne w tytu­le, zacznie­my od kre­cie­go kop­ca.

Share:
Reading time: 4 min