pracy

Wiesz co łą­czy wszyst­ki­ch lu­dzi, któ­rzy nie­na­wi­dzą swo­jej pra­cy? Każdy z nich na po­cząt­ku my­ślał, że prze­pra­cu­je w niej kil­ka mie­się­cy i znaj­dzie so­bie lep­szą, le­piej płat­ną i da­ją­cą mu cho­ciaż na­miast­kę sa­tys­fak­cji, a może na­wet per­spek­ty­wę roz­wo­ju za­wo­do­we­go.

(wię­cej…)

umiejętność

Jak są­dzi­sz, jaka umie­jęt­no­ść jest naj­bar­dziej przy­dat­na w two­im ży­ciu? Gotowanie, zna­jo­mo­ść an­giel­skie­go, li­cze­nie, czy­ta­nie, pra­so­wa­nie, pro­gra­mo­wa­nie, słu­cha­nie lu­dzi, gra­nie na fle­cie, włą­cza­nie te­le­wi­zo­ra pal­cem sto­py, par­ko­wa­nie pod blo­kiem, otwie­ra­nie piwa za­pal­nicz­ką, pusz­cza­nie kó­łek z dymu – to li­sta tyl­ko przy­kła­do­wy­ch od­po­wie­dzi, któ­re mo­gły­by paść. Lista nie­kom­plet­na, bo każ­dy może uznać inną umie­jęt­no­ść za klu­czo­wą dla swo­jej eg­zy­sten­cji. Lista nie­za­wie­ra­ją­ca naj­bar­dziej uni­wer­sal­nej umie­jęt­no­ści jaką zdo­ła­łem po­sią­ść, umie­jęt­no­ści, któ­ra ma zna­czą­cy wpływ na to jak kształ­tu­je się moje ży­cie. I nie, nie jest to roz­pi­na­nie biu­sto­no­sza zę­ba­mi. Sikanie przez płot też nie. Mowa tu o…

(wię­cej…)