personal branding

Czy moż­na pro­duk­tyw­nie sie­dzieć na Facebooku albo spę­dzać czas na innych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych? Można, o ile zacho­wa­my czuj­ność i czas prze­zna­czo­ny na social media wyko­rzy­sta­my na dzia­ła­nia mają­ce na celu przy­nie­sie­nie nam wymier­nych korzy­ści, a nie krót­ko­trwa­łej przy­jem­no­ści. Muszę przy­znać, że zda­rza mi się spę­dzać tro­chę cza­su na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, głów­nie po to by pro­mo­wać Wyższy Bieg, ale tak­że by pro­mo­wać same­go sie­bie — sku­piam się po pro­stu na per­so­nal bran­din­gu.

Share:
Reading time: 3 min