uber

Jak poin­for­mo­wał przed­wczo­raj Uber, hake­rzy wykra­dli dane 57 milio­nów użyt­kow­ni­ków apli­ka­cji (zarów­no pasa­że­rów jak i kie­row­ców). Startup z San Francisco zapła­cił 100 tysię­cy dola­rów wła­my­wa­czom by dane usu­nę­li. Najbardziej szo­ku­je jed­nak fakt, że to wszyst­ko mia­ło miej­sce w 2016 roku.

Share:
Reading time: 4 min
sharing economy

Potrzebujesz wier­tar­ki czy tyl­ko dziu­ry w ścia­nie? Kosiarki czy tyl­ko sko­szo­ne­go traw­ni­ka? Samochodu czy tyl­ko pod­wóz­ki z miej­sca do A do miej­sca B? Te i podob­ne pyta­nia towa­rzy­szy­ły twór­com biz­ne­sów nale­żą­cych do tren­du sha­ring eco­no­my.

Share:
Reading time: 6 min
filmów

Stosunkowo nie­wie­le powsta­je fil­mów, któ­re mówią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się popu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat jedy­nym takim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak kome­die roman­tycz­ne czy super­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

Share:
Reading time: 4 min
uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi ludzi sto­ją godzi­ny cięż­kiej, ale mądrej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to jedy­ny czyn­nik jaki jest potrzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z poglą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków zaraz za pra­cą nale­ża­ło­by posta­wić konek­sje czy talent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę odgry­wa dostrze­ga­nie i rozu­mie­nie pew­nych zmian, pro­ce­sów, zja­wisk w gospo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

Share:
Reading time: 7 min