Kaśka Żbikowska

Wspominałem w jed­nym z poprzed­nich tek­stów, że mia­łem oka­zję prze­pra­co­wać jakiś czas w wydaw­nic­twie. Dzięki temu mia­łem oka­zję poznać mnó­stwo cie­ka­wych osób. Jedną z tych, któ­re w cenię naj­bar­dziej jest Kaśka Żbikowska, z któ­rą uda­ło mi się poroz­ma­wiać o mapach myśli, komu­ni­ka­cji i two­rze­niu kur­sów onli­ne.

Share:
Reading time: 6 min
Włam się do mózgu

Każdy z nas ma mózg. Nawet te oso­by, któ­re cza­sem posą­dza­my o jego brak. Co rów­nie zaska­ku­ją­ce, wszy­scy wyko­rzy­stu­je­my mózg do tych samych funk­cji. Wiem, że może być cięż­ko w to uwie­rzyć, ale nawet te oso­by, któ­re posą­dza­my o brak mózgu myślą i uczą się.

Share:
Reading time: 4 min
zrezygnować ze studiów

Temat nasu­nął mi się już jakiś czas temu, a że ostat­nio czę­sto podob­ne pyta­nia zada­je­cie mi w mailach, to posta­no­wi­łem poru­szyć ten pro­blem tutaj. Nie chcę jed­nak niko­go otwar­cie nama­wiać do rezy­gno­wa­nia ze stu­diów. Chcę naświe­tlić kil­ka kwe­stii, o któ­rych rzad­ko się myśli podej­mu­jąc decy­zje doty­czą­ce swo­jej karie­ry.

Share:
Reading time: 7 min
podcastów

Słuchanie pod­ca­stów sta­je się w Polsce coraz bar­dziej popu­lar­ne. Prawdopodobnie nie będzie nigdy popu­lar­niej­sze od oglą­da­nia głu­pich challenge’y, ale i tak ten trend cie­szy. Dlatego teraz posta­ram się Ciebie prze­ko­nać do słu­cha­nia pod­ca­stów.

Share:
Reading time: 4 min
filmów

Stosunkowo nie­wie­le powsta­je fil­mów, któ­re mówią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się popu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat jedy­nym takim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak kome­die roman­tycz­ne czy super­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

Share:
Reading time: 4 min
więcej znaczy lepiej

Pracowałem kie­dyś w typo­wym call cen­ter. Praca jak każ­da inna pra­ca dla dzie­więt­na­sto­lat­ka zaraz po matu­rze, któ­ry wła­śnie prze­pro­wa­dził się do nowe­go mia­sta. Moja począt­ko­wa fascy­na­cja tym miej­scem szyb­ko zamie­ni­ła się we fru­stra­cję, kie­dy dotar­ło do mnie, że jedy­ną stra­te­gię sto­so­wa­ną przez mena­dże­rów moż­na stre­ścić jed­nym, pro­stym sło­wem — wię­cej.

Share:
Reading time: 4 min
Page 1 of 51234...Last »