wolny czas

Wbrew pozo­rom klu­czem do suk­ce­su nie jest takie gospo­da­ro­wa­nie zaso­ba­mi cza­su by jak naj­więk­szą jego ilość prze­zna­czać na pra­cę, lecz mądre wyko­rzy­sty­wa­nie każ­dej chwi­li, tak­że tej wol­nej. Siłą rze­czy każ­dy z nas potrze­bu­je odpo­czyn­ku, chwi­li na zaczerp­nię­cie odde­chu i cza­su wol­ne­go od pra­cy. Świetnie zobra­zo­wał to popu­lar­ny ostat­nio w inter­ne­cie wywiad z pre­ze­sem Comarchu, Januszem Filipiakiem (cały do prze­czy­ta­nia tutaj), któ­ry sam przy­znał, że cho­ciaż­by w trak­cie dłu­gich podró­ży nie zaj­mu­je się pra­cą przed lap­to­pem, co przy­ję­te jest za typo­we zacho­wa­nie mena­dże­rów róż­nych szcze­bli, ale czy­ta bran­żo­wą pra­sę.

Share:
Reading time: 6 min
błędy

Dobre roz­pla­no­wa­nie cza­su i zadań nie jest rze­czą łatwą. Pewnie dla­te­go więk­szość osób uczy się tego lata­mi, wyko­rzy­stu­jąc prze­róż­ne narzę­dzia, a i tak efek­ty nie zado­wa­la­ją w 100%. Wielu z nas popeł­nia na praw­dę pro­ste błę­dy orga­ni­zu­jąc swój czas, co może być przy­czy­ną fru­stra­cji i nie­za­do­wo­le­nia z tem­pa jakim życie poru­sza się do przo­du.

Share:
Reading time: 2 min
sposobów

Podobno przed świę­ta­mi sta­ję się jesz­cze bar­dziej iro­nicz­ny niż zwy­kle. Nie wiem czy to wpływ tego, że iry­tu­je mnie przed­świą­tecz­na gorącz­ka we wszyst­kich gale­riach han­dlo­wych czy może wzmo­żo­ny napór nie­dziel­nych kie­row­ców na dro­gach. Tak po pro­stu mam i dla­te­go dziś dam wam tego dowód. Oto 10 naj­lep­szych, nie­za­wod­nych spo­so­bów na to by cał­ko­wi­cie zmar­no­wać swój dzień.

Share:
Reading time: 2 min
prokrastynacja

Jedni oglą­da­ją seria­le, dru­dzy gra­ją na kon­so­li, a trze­ci wycho­dzą ze zna­jo­my­mi na szkla­necz­kę sin­gle malt. To bez zna­cze­nia co robią w tej chwi­li, liczy się to, że wie­dzą iż powin­ni zaj­mo­wać się czymś innym — okre­ślo­nym zada­niem, pro­jek­tem lub zle­ce­niem, któ­re­go ter­min ukoń­cze­nia zbli­ża się powo­li, lecz nie­ustan­nie. Nie moż­na tego nazy­wać leni­stwem, bo nie mówią “nie chce mi się” tyl­ko “jesz­cze mam na to czas”. To coś z czym wal­czy się trud­niej niż z “nie­chce­mi­sia­mi” — pro­kra­sty­na­cja.

Share:
Reading time: 3 min
studia

Właśnie roz­po­czął się nowy rok aka­de­mic­ki, a co za tym idzie kil­ka­set tysię­cy mło­dych ludzi roz­po­czy­na swo­ją przy­go­dę z uczel­nią wyż­szą. Wielu z nich zasta­na­wia się, co osią­gnie przez te 5 lat, czy będzie to tyl­ko zde­wa­lu­owa­ny dyplom czy może coś wię­cej. Jak zdo­być to coś wię­cej?

Share:
Reading time: 5 min
długość snu

Zastanawiałeś się kie­dyś jaka jest opty­mal­na dłu­gość snu? Czy jest to 6, 7 czy 8 godzin? A może to zupeł­nie inna licz­ba? Czy da się to w ogó­le okre­ślić dla ogó­łu, czy raczej dla każ­de­go jest to spra­wa indy­wi­du­al­na?

Share:
Reading time: 4 min
Page 4 of 5« First...2345