zmęczenie

Na począt­ku tego roku zaser­wo­wa­łem sobie taką małą zaba­wę — zwle­kaj z pro­jek­tem tak dłu­go jak to moż­li­we, a potem siedź 15 godzin przed kom­pu­te­rem. Nie żebym się uskar­żał — wiem, że są ludzie, któ­rzy na co dzień podej­mu­ją się bar­dziej wyczer­pu­ją­cych zadań, ale dla mnie było to pierw­sze praw­dzi­we star­cie ze zmę­cze­niem. Bo czuć się wymę­czo­nym to jed­no, a wal­czyć z tym uczu­ciem i ści­gać się z cza­sem to dru­gie. Na szczę­ście dla mnie byłem uzbro­jo­ny w sze­reg narzę­dzi, któ­re pomo­gły mi opa­no­wać zmę­cze­nie.

Share:
Reading time: 4 min
zespołowa

Władysław Bartoszewski powie­dział kie­dyś: “Na pew­no nie wszyst­ko, co war­to, to się opła­ca, ale jesz­cze pew­niej (…) nie wszyst­ko, co się opła­ca, to jest w życiu coś war­te”. To zda­nie jest sil­nie esk­plo­ato­wa­ne przez bran­żę pro­duk­cji moty­wu­ją­cych memów. Ja wolę jed­nak pod­cho­dzić do tego cyta­tu z więk­szą reflek­sją i zaszcze­piać tę myśl w wie­lu dzie­dzi­nach życia.

Share:
Reading time: 5 min
mądrzy ludzie

Sobota, tuż po 14. W TVP trwa wła­śnie Familiada. Charyzmatyczny pro­wa­dzą­cy zada­je pyta­nie: “Co naj­bar­dziej lubi­my w waka­cjach?”. Najwyżej punk­to­wa­na odpo­wiedź to: “Późne wsta­wa­nie”. Nie żebym był fanem Familiady. Właściwie to zmy­śli­łem tę histo­rię. Jednak każ­da baj­ka ma w sobie ziarn­ko praw­dy i w tym przy­pad­ku brzmi ono – nie lubi­my wcze­śnie wycho­dzić z łóż­ka.

Share:
Reading time: 3 min
Page 5 of 5« First...2345