Michał Janota

O mnie

Life is either a daring adventure or nothing at all.

Cześć!

Bardzo się cie­szę, że tu je­steś. Nazywam się Michał Janota i je­stem au­to­rem tego blo­ga.

Mam już 23 lata, choć na­dal za­cho­wu­ję się jak małe dziec­ko nie­ustan­nie eks­pe­ry­men­tu­jąc. Obawiam się, że to ni­gdy nie mi­nie, bo szyb­ko mi się nu­dzą zwy­kłe rze­czy. Nie lu­bię sie­dzieć bez­czyn­nie, po­dą­żać w ży­ciu utar­ty­mi szla­ka­mi i trzy­mać się prze­sta­rza­ły­ch re­guł.

Prawdziwą eks­cy­ta­cję od­czu­wam kie­dy pra­cu­ję nad no­wy­mi przed­się­wzię­cia­mi. Świetnie się czu­ję w sy­tu­acja­ch, któ­re wią­żą się z ry­zy­kiem i po­dej­mo­wa­niem szyb­ki­ch de­cy­zji. Jazda mo­to­cy­klem i sko­ki na bun­gee to moje śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne.

Wolę umrzeć nie ma­jąc ide­al­ne­go pro­fi­lu na Instagramie, wy­peł­nio­ne­go zdję­cia­mi z naj­dal­szy­ch za­kąt­ków świa­ta, ale ma­jąc po­czu­cie, że two­rzy­łem coś co mia­ło zna­czą­cy wpływ na świat i zmie­ni­ło ży­cie in­ny­ch lu­dzi.

Najbardziej ce­nię oso­by am­bit­ne i zde­ter­mi­no­wa­ne. Szczególnie tego dru­gie­go lu­bię się od nich uczyć.


Kilka słów o blogu

Wyższy Bieg po­wstał w czerw­cu 2014 roku. Pierwszym ar­ty­ku­łom przy­świe­ca­ła mi­sja za­chę­ce­nia czy­tel­ni­ka do by­cia bar­dziej pro­duk­tyw­nym i osią­ga­nia w ży­ciu wię­cej od in­ny­ch. Wraz z roz­wo­jem te­ma­ty­ka lek­ko się roz­sze­rzy­ła (na­wet pro­duk­tyw­no­ść po­tra­fi mi się cza­sem znu­dzić), ale przez to blog jesz­cze bar­dziej za­chę­ca by wrzu­cić Wyższy Bieg w swo­im ży­ciu.

Staram się tu­taj po­ru­szać te­ma­ty waż­ne z punk­tu wi­dze­nia oso­by, któ­ra roz­po­czy­na swo­ją ka­rie­rę lub czu­je w so­bie przed­się­bior­cze za­pę­dy.

Wrzuć na Wyższy Bieg!