7 października 2014

Pieniądze to zbrodnia

pieniądze

Czyli o jed­nej z naj­bar­dziej zu­ży­ty­ch kli­sz na­szy­ch cza­sów – „pie­nią­dze szczę­ścia nie dają”.

(wię­cej…)

znajomości

Uwielbiam słu­chać lu­dzi, któ­rzy winę za swo­je nie­po­wo­dze­nia zrzu­ca­ją na wszyst­ko i wszyst­ki­ch, byle nie na sie­bie. Twoja fir­ma upa­dła? To przez ZUS i po­dat­ki! Nie mo­że­sz zna­leźć pra­cy? To przez nie­udol­ną po­li­ty­kę rzą­du! Jesteś gru­by? To przez geny! Mógłbym tak wy­mie­niać w nie­skoń­czo­no­ść, gdyż bawi mnie ta­kie po­dej­ście bar­dziej niż ja­ka­kol­wiek ko­me­dia. Wśród wy­świech­ta­ny­ch ha­se­łek ja­ki­mi lu­bią łech­tać swo­je ego mal­kon­ten­ci jest jed­no, w któ­rym moż­na zna­leźć ziarn­ko praw­dy – bez zna­jo­mo­ści nie da się nic osią­gnąć.

(wię­cej…)

studia

Właśnie roz­po­czął się nowy rok aka­de­mic­ki, a co za tym idzie kil­ka­set ty­się­cy mło­dy­ch lu­dzi roz­po­czy­na swo­ją przy­go­dę z uczel­nią wyż­szą. Wielu z nich za­sta­na­wia się, co osią­gnie przez te 5 lat, czy bę­dzie to tyl­ko zde­wa­lu­owa­ny dy­plom czy może coś wię­cej. Jak zdo­być to coś wię­cej?

(wię­cej…)

26 września 2014

Optymalna długość snu

długość snu

Zastanawiałeś się kie­dyś jaka jest opty­mal­na dłu­go­ść snu? Czy jest to 6, 7 czy 8 go­dzin? A może to zu­peł­nie inna licz­ba? Czy da się to w ogó­le okre­ślić dla ogó­łu, czy ra­czej dla każ­de­go jest to spra­wa in­dy­wi­du­al­na?

(wię­cej…)

Feedly

Przedwczoraj pi­sa­łem o wszech­obec­nym szu­mie in­for­ma­cyj­nym i o tym, jak waż­ne jest dla nas od­po­wied­nie fil­tro­wa­nie in­for­ma­cji. Dziś kil­ka słów o tym, jak naj­le­piej so­bie z ta­kim szu­mem ra­dzić. Mianowicie bę­dzie o Feedly. A czym jest to Feedly? Mówiąc w uprosz­cze­niu to apli­ka­cja, któ­ra zbie­ra w jed­nym miej­scu naj­now­sze ar­ty­ku­ły ze stron, któ­re czy­ta­sz.

(wię­cej…)

filtrowanie informacji

Do puli umie­jęt­no­ści, któ­re są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia i po­zo­sta­wa­nia w psy­chicz­nym zdro­wiu trze­ba za­li­czyć fil­tro­wa­nie in­for­ma­cji. Jeszcze 30 lat temu źró­deł wia­do­mo­ści było kil­ka: ze dwa ka­na­ły te­le­wi­zyj­ne, parę sta­cji ra­dio­wy­ch i może kil­ka ty­tu­łów pra­sy. Ewentualnie moż­na było jesz­cze po­słu­chać o czym roz­ma­wia­ją baby ze wsi żeby się cze­goś do­wie­dzieć. A dziś?

(wię­cej…)