filmów

Stosunkowo nie­wie­le po­wsta­je fil­mów, któ­re mó­wią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się po­pu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­ni­ch kil­ku­na­stu lat je­dy­nym ta­kim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak ko­me­die ro­man­tycz­ne czy su­per­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

(wię­cej…)

więcej znaczy lepiej

Pracowałem kie­dyś w ty­po­wym call cen­ter. Praca jak każ­da inna pra­ca dla dzie­więt­na­sto­lat­ka za­raz po ma­tu­rze, któ­ry wła­śnie prze­pro­wa­dził się do no­we­go mia­sta. Moja po­cząt­ko­wa fa­scy­na­cja tym miej­scem szyb­ko za­mie­ni­ła się we fru­stra­cję, kie­dy do­tar­ło do mnie, że je­dy­ną stra­te­gię sto­so­wa­ną przez me­na­dże­rów moż­na stre­ścić jed­nym, pro­stym sło­wem – wię­cej.

(wię­cej…)

postęp technologiczny

W ze­szłym mie­sią­cu Elon Musk za­pre­zen­to­wał świa­tu swo­je pla­ny ko­lo­ni­za­cji Marsa. Konferencja nie od­by­ła się z ta­kim roz­ma­chem jak kon­fe­ren­cje Apple, jed­nak re­la­cja z niej prze­wi­nę­ła się przez więk­szo­ść me­diów. Jak za­wsze nie oby­ło się bez po­le­mi­ki, czy sam plan jest re­al­ny lub czy w ogó­le ist­nie­je po­trze­ba jego re­ali­za­cji.

(wię­cej…)

być przedsiębiorczym

W na­szej kul­tu­rze do­mi­nu­je ta­kie spe­cy­ficz­ne po­dej­ście, że zde­cy­do­wa­nie czę­ściej ko­goś ka­rze­my niż na­gra­dza­my. Karzemy dzie­ci za złe oce­ny czy za­cho­wa­nie, lek­ce­wa­żąc na­gra­dza­nie ich za osią­gnię­cia. Karzemy kie­row­ców za nie­prze­pi­so­wą jaz­dę, nie na­gra­dza­jąc ich za jaz­dę bez­piecz­ną i bez­wy­pad­ko­wą. Przykłady moż­na mno­żyć.

(wię­cej…)

uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi lu­dzi sto­ją go­dzi­ny cięż­kiej, ale mą­drej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to je­dy­ny czyn­nik jaki jest po­trzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z po­glą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków za­raz za pra­cą na­le­ża­ło­by po­sta­wić ko­nek­sje czy ta­lent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę od­gry­wa do­strze­ga­nie i ro­zu­mie­nie pew­ny­ch zmian, pro­ce­sów, zja­wi­sk w go­spo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

(wię­cej…)

otworzenie firmy

Najtrudniej jest coś za­cząć. Może to być nowy tek­st, nowy pro­jekt, nowy roz­dział w ży­ciu, co­kol­wiek, za­wsze naj­wię­cej wy­sił­ku trze­ba wło­żyć w pierw­szy krok.

(wię­cej…)