Image

Wyższy Bieg to miejsce, gdzie dowiesz się więcej o marketingu, komunikacji i błędach poznawczych. Dowiesz się jak marketrzy mogę wyprowadzić Twój mózg w pole lub jak Ty jako marketer możesz wyprowadzić w pole mózgi klientów.

Cześć, ja nazywam się Michał Janota i od 2014 roku tworzę Wyższy Bieg.

Buduję opowieści, które zmieniają historię. Składam je z klocków, które znajduję w innych opowieściach, wykorzystując w praktyce codziennie poszerzaną wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji i psychologii poznawczej.

sharing economy

Potrzebujesz wier­tar­ki czy tyl­ko dziu­ry w ścia­nie? Kosiarki czy tyl­ko sko­szo­ne­go traw­ni­ka? Samochodu czy tyl­ko pod­wóz­ki z miej­sca do A do miej­sca B? Te i podob­ne pyta­nia towa­rzy­szy­ły twór­com biz­ne­sów nale­żą­cych do tren­du sha­ring eco­no­my.

Share:
Reading time: 6 min
podcastów

Słuchanie pod­ca­stów sta­je się w Polsce coraz bar­dziej popu­lar­ne. Prawdopodobnie nie będzie nigdy popu­lar­niej­sze od oglą­da­nia głu­pich challenge’y, ale i tak ten trend cie­szy. Dlatego teraz posta­ram się Ciebie prze­ko­nać do słu­cha­nia pod­ca­stów.

Share:
Reading time: 4 min
filmów

Stosunkowo nie­wie­le powsta­je fil­mów, któ­re mówią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się popu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat jedy­nym takim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak kome­die roman­tycz­ne czy super­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

Share:
Reading time: 4 min
więcej znaczy lepiej

Pracowałem kie­dyś w typo­wym call cen­ter. Praca jak każ­da inna pra­ca dla dzie­więt­na­sto­lat­ka zaraz po matu­rze, któ­ry wła­śnie prze­pro­wa­dził się do nowe­go mia­sta. Moja począt­ko­wa fascy­na­cja tym miej­scem szyb­ko zamie­ni­ła się we fru­stra­cję, kie­dy dotar­ło do mnie, że jedy­ną stra­te­gię sto­so­wa­ną przez mena­dże­rów moż­na stre­ścić jed­nym, pro­stym sło­wem — wię­cej.

Share:
Reading time: 4 min
loty na Marsa

W zeszłym mie­sią­cu Elon Musk zapre­zen­to­wał świa­tu swo­je pla­ny kolo­ni­za­cji Marsa. Konferencja nie odby­ła się z takim roz­ma­chem jak kon­fe­ren­cje Apple, jed­nak rela­cja z niej prze­wi­nę­ła się przez więk­szość mediów. Jak zawsze nie oby­ło się bez pole­mi­ki, czy sam plan jest real­ny lub czy w ogó­le ist­nie­je potrze­ba jego reali­za­cji.

Share:
Reading time: 4 min
być przedsiębiorczym

W naszej kul­tu­rze domi­nu­je takie spe­cy­ficz­ne podej­ście, że zde­cy­do­wa­nie czę­ściej kogoś karze­my niż nagra­dza­my. Karzemy dzie­ci za złe oce­ny czy zacho­wa­nie, lek­ce­wa­żąc nagra­dza­nie ich za osią­gnię­cia. Karzemy kie­row­ców za nie­prze­pi­so­wą jaz­dę, nie nagra­dza­jąc ich za jaz­dę bez­piecz­ną i bez­wy­pad­ko­wą. Przykłady moż­na mno­żyć.

Share:
Reading time: 3 min
Page 2 of 61234...Last »