Image

Wyższy Bieg to miejsce, gdzie dowiesz się więcej o marketingu, komunikacji i błędach poznawczych. Dowiesz się jak marketerzy mogę wyprowadzić Twój mózg w pole lub jak Ty jako marketer możesz wyprowadzić w pole mózgi klientów.

Cześć, ja nazywam się Michał Janota i od 2014 roku tworzę Wyższy Bieg.

Buduję opowieści, które zmieniają historię. Składam je z klocków, które znajduję w innych opowieściach, wykorzystując w praktyce codziennie poszerzaną wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji i psychologii poznawczej.

zrezygnować ze studiów

Temat nasu­nął mi się już jakiś czas temu, a że ostat­nio czę­sto podob­ne pyta­nia zada­je­cie mi w mailach, to posta­no­wi­łem poru­szyć ten pro­blem tutaj. Nie chcę jed­nak niko­go otwar­cie nama­wiać do rezy­gno­wa­nia ze stu­diów. Chcę naświe­tlić kil­ka kwe­stii, o któ­rych rzad­ko się myśli podej­mu­jąc decy­zje doty­czą­ce swo­jej karie­ry.

Share:
Reading time: 7 min
workcation

W inter­ne­cie moż­na zna­leźć mnó­stwo histo­rii ludzi wyko­rzy­sty­wa­nych przez nie­uczci­wych pra­co­daw­ców, trak­tu­ją­cych pra­cow­ni­ków jak maszy­ny, któ­re moż­na w każ­dej chwi­li wymie­nić. Zdecydowanie rza­dziej mówi się o tym, że w Polsce przy­by­wa firm trak­tu­ją­cych pra­cow­ni­ków jak naj­więk­szy skarb. Turniej Fify w godzi­nach pra­cy i mie­sięcz­ne work­ca­tion na Bali? To nie tyl­ko dobry spo­sób na przy­cią­gnie­cie pra­cow­ni­ka, ale tak­że zwięk­sze­nie jego efek­tyw­no­ści.

Share:
Reading time: 9 min
sharing economy

Potrzebujesz wier­tar­ki czy tyl­ko dziu­ry w ścia­nie? Kosiarki czy tyl­ko sko­szo­ne­go traw­ni­ka? Samochodu czy tyl­ko pod­wóz­ki z miej­sca do A do miej­sca B? Te i podob­ne pyta­nia towa­rzy­szy­ły twór­com biz­ne­sów nale­żą­cych do tren­du sha­ring eco­no­my.

Share:
Reading time: 6 min
podcastów

Słuchanie pod­ca­stów sta­je się w Polsce coraz bar­dziej popu­lar­ne. Prawdopodobnie nie będzie nigdy popu­lar­niej­sze od oglą­da­nia głu­pich challenge’y, ale i tak ten trend cie­szy. Dlatego teraz posta­ram się Ciebie prze­ko­nać do słu­cha­nia pod­ca­stów.

Share:
Reading time: 4 min
filmów

Stosunkowo nie­wie­le powsta­je fil­mów, któ­re mówią dużo o świe­cie biz­ne­su i sta­ją się popu­lar­ne. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat jedy­nym takim block­bu­ste­rem był Wilk z Wall Street. Lepiej sprze­da­ją się lek­kie pro­duk­cje jak kome­die roman­tycz­ne czy super­bo­ha­te­ro­wie. A szko­da.

Share:
Reading time: 4 min
więcej znaczy lepiej

Pracowałem kie­dyś w typo­wym call cen­ter. Praca jak każ­da inna pra­ca dla dzie­więt­na­sto­lat­ka zaraz po matu­rze, któ­ry wła­śnie prze­pro­wa­dził się do nowe­go mia­sta. Moja począt­ko­wa fascy­na­cja tym miej­scem szyb­ko zamie­ni­ła się we fru­stra­cję, kie­dy dotar­ło do mnie, że jedy­ną stra­te­gię sto­so­wa­ną przez mena­dże­rów moż­na stre­ścić jed­nym, pro­stym sło­wem — wię­cej.

Share:
Reading time: 4 min
Page 2 of 71234...Last »