Image

Wyższy Bieg to miejsce, gdzie dowiesz się więcej o marketingu, komunikacji i błędach poznawczych. Dowiesz się jak marketerzy mogę wyprowadzić Twój mózg w pole lub jak Ty jako marketer możesz wyprowadzić w pole mózgi klientów.

Cześć, ja nazywam się Michał Janota i od 2014 roku tworzę Wyższy Bieg.

Buduję opowieści, które zmieniają historię. Składam je z klocków, które znajduję w innych opowieściach, wykorzystując w praktyce codziennie poszerzaną wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji i psychologii poznawczej.

loty na Marsa

W zeszłym mie­sią­cu Elon Musk zapre­zen­to­wał świa­tu swo­je pla­ny kolo­ni­za­cji Marsa. Konferencja nie odby­ła się z takim roz­ma­chem jak kon­fe­ren­cje Apple, jed­nak rela­cja z niej prze­wi­nę­ła się przez więk­szość mediów. Jak zawsze nie oby­ło się bez pole­mi­ki, czy sam plan jest real­ny lub czy w ogó­le ist­nie­je potrze­ba jego reali­za­cji.

Share:
Reading time: 4 min
być przedsiębiorczym

W naszej kul­tu­rze domi­nu­je takie spe­cy­ficz­ne podej­ście, że zde­cy­do­wa­nie czę­ściej kogoś karze­my niż nagra­dza­my. Karzemy dzie­ci za złe oce­ny czy zacho­wa­nie, lek­ce­wa­żąc nagra­dza­nie ich za osią­gnię­cia. Karzemy kie­row­ców za nie­prze­pi­so­wą jaz­dę, nie nagra­dza­jąc ich za jaz­dę bez­piecz­ną i bez­wy­pad­ko­wą. Przykłady moż­na mno­żyć.

Share:
Reading time: 3 min
uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi ludzi sto­ją godzi­ny cięż­kiej, ale mądrej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to jedy­ny czyn­nik jaki jest potrzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z poglą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków zaraz za pra­cą nale­ża­ło­by posta­wić konek­sje czy talent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę odgry­wa dostrze­ga­nie i rozu­mie­nie pew­nych zmian, pro­ce­sów, zja­wisk w gospo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

Share:
Reading time: 7 min
otworzenie firmy

Najtrudniej jest coś zacząć. Może to być nowy tekst, nowy pro­jekt, nowy roz­dział w życiu, cokol­wiek, zawsze naj­wię­cej wysił­ku trze­ba wło­żyć w pierw­szy krok.

Share:
Reading time: 6 min
nic nie chce

Raz na jakiś czas spo­ty­kam oso­bę, któ­ra w trak­cie roz­mo­wy uży­je kla­sycz­ne­go tek­stu “A może by tak rzu­cić to wszyst­ko i wyje­chać w Bieszczady?”. Zwykle wte­dy wyda­je z sie­bie krót­kie “hehe” i uda­je, że mnie ten żart nie zaże­no­wał, choć jest on rów­nie świe­ży i zabaw­ny jak nowy pro­gram TVP “Studio YaYo”. Gorzej jed­nak, jeśli jest to choć w małym stop­niu szcze­re wyzna­nie.

Share:
Reading time: 8 min
determinacja

Amerykański dzien­ni­karz i publi­cy­sta, Hugh G. Rection, prze­śle­dził bio­gra­fie pre­ze­sów firm Fortune 500 i zna­lazł 10 wspól­nych cech, któ­re dopro­wa­dzi­ły ich do suk­ce­su. Kliknij i zobacz, co to za cechy.

Share:
Reading time: 5 min
Page 3 of 7« First...2345...Last »