Image

Wyższy Bieg to miejsce, gdzie dowiesz się więcej o marketingu, komunikacji i błędach poznawczych. Dowiesz się jak marketrzy mogę wyprowadzić Twój mózg w pole lub jak Ty jako marketer możesz wyprowadzić w pole mózgi klientów.

Cześć, ja nazywam się Michał Janota i od 2014 roku tworzę Wyższy Bieg.

Buduję opowieści, które zmieniają historię. Składam je z klocków, które znajduję w innych opowieściach, wykorzystując w praktyce codziennie poszerzaną wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji i psychologii poznawczej.

uber vs taxi

Podobno za wszyst­ki­mi osią­gnię­cia­mi ludzi sto­ją godzi­ny cięż­kiej, ale mądrej pra­cy. Trudno się z tym nie zgo­dzić, ale rów­nie trud­no zgo­dzić się z tezą, że to jedy­ny czyn­nik jaki jest potrzeb­ny, by osią­gnąć w czym­kol­wiek suk­ces. Nie zga­dzam się jed­nak z poglą­dem, by wśród tych czyn­ni­ków zaraz za pra­cą nale­ża­ło­by posta­wić konek­sje czy talent. Zdecydowanie czę­ściej istot­ną rolę odgry­wa dostrze­ga­nie i rozu­mie­nie pew­nych zmian, pro­ce­sów, zja­wisk w gospo­dar­ce czy spo­łe­czeń­stwie.

Share:
Reading time: 7 min
otworzenie firmy

Najtrudniej jest coś zacząć. Może to być nowy tekst, nowy pro­jekt, nowy roz­dział w życiu, cokol­wiek, zawsze naj­wię­cej wysił­ku trze­ba wło­żyć w pierw­szy krok.

Share:
Reading time: 6 min
nic nie chce

Raz na jakiś czas spo­ty­kam oso­bę, któ­ra w trak­cie roz­mo­wy uży­je kla­sycz­ne­go tek­stu “A może by tak rzu­cić to wszyst­ko i wyje­chać w Bieszczady?”. Zwykle wte­dy wyda­je z sie­bie krót­kie “hehe” i uda­je, że mnie ten żart nie zaże­no­wał, choć jest on rów­nie świe­ży i zabaw­ny jak nowy pro­gram TVP “Studio YaYo”. Gorzej jed­nak, jeśli jest to choć w małym stop­niu szcze­re wyzna­nie.

Share:
Reading time: 8 min
determinacja

Amerykański dzien­ni­karz i publi­cy­sta, Hugh G. Rection, prze­śle­dził bio­gra­fie pre­ze­sów firm Fortune 500 i zna­lazł 10 wspól­nych cech, któ­re dopro­wa­dzi­ły ich do suk­ce­su. Kliknij i zobacz, co to za cechy.

Share:
Reading time: 5 min
początkujących przedsiębiorców

W zeszłą śro­dę mia­łem przy­jem­ność uczest­ni­czyć w pane­lu dys­ku­syj­nym “Wiem co mówię: Własny biz­nes” orga­ni­zo­wa­nym przez NZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach pro­jek­tu Studencki Nobel (wię­cej o tym znaj­dziesz w poprzed­nim tek­ście). Bardzo lubię wszel­kie­go rodza­ju wyda­rze­nia krze­wią­ce przed­się­bior­czość w mło­dych oso­bach i cie­szę się, że tym razem mia­łem oka­zję w nim uczest­ni­czyć w roli pre­le­gen­ta. A ponie­waż moje wystą­pie­nie rów­nież świet­nie wpi­su­je się w tema­ty­kę Wyższego Biegu, dziś publi­ku­ję jego nie­co skró­co­ną wer­sję.

Share:
Reading time: 12 min
którym się chce

Od kil­ku lat dość namięt­nie prze­glą­dam ran­kin­gi naj­więk­szych firm i naj­bo­gat­szych ludzi. Nie jest to lek­tu­ra zbyt emo­cjo­nu­ją­ca, ale moż­na z niej wycią­gnąć wie­le cie­ka­wych wnio­sków o tema­ty­ce biz­ne­so­wej i eko­no­micz­nej. Tak się skła­da, że cał­kiem nie­daw­no poja­wił się nowy ran­king naj­bo­gat­szych Polaków wg Forbesa, w któ­rym nie spo­sób nie zauwa­żyć zmia­ny na pozy­cji lide­ra.

Share:
Reading time: 7 min
Page 3 of 6« First...2345...Last »