Becikowe to jednorazowa zapomoga inaczej świadczenie rodzinne, które przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka biologicznym rodzicom dziecka lub jego opiekunowi prawnemu, czyli osobie, której sąd powierzył opiekę na dzieckiem albo opiekunowi faktycznemu dziecka to znaczy osobie, która objęła opiekę nad dzieckiem i równocześnie złożyła wniosek do sądu o adopcję dziecka. Prawo do tego świadczenia mają obywatele polscy mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy określeni w przypadkach, które zawarte zostały w odpowiedniej ustawie.

Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo w kwocie 1000 złotych na każde urodzone dziecko, czyli rodzice bliźniaków dostaną 2000 złotych, a trojaczków 3000 złotych. Od 1 stycznia 2013 roku jest ono uzależnione od kryterium dochodowego, które nie może przekroczyć 1922 złote miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Drugim ważnym warunkiem aby otrzymać becikowe jaki spełnić musi wyłącznie biologiczna matka dziecka jest przebywanie pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ta jednorazowa zapomoga jest całkowicie zwolniona z podatku i za złożenie wniosku na to świadczenie nie uiszcza się żądnej opłaty. Wniosek o becikowe można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, które powinno posiadać już numer PESEL, jeśli jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym albo rodzicem zastępczym dziecka, które ma mniej niż 18 lat wówczas wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem lub jego przysposobienia.

jakie dokumenty do becikowego

Deklarację o wydanie tego świadczenia składamy w swojej gminie w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej do którego podlega nasza miejscowość.
Jakie dokumenty do becikowego? Każdy z niżej wymienionych dokumentów jest bardzo ważny przy składaniu wniosku o becikowe:
*wniosek o becikowe- taki wniosek można pobrać na stronie urzędu gminy,urzędu miasta lub w ośrodku pomocy społecznej w zależności od miejsca składania wniosku;
*zaświadczenie lekarskie od położnej lub lekarza prowadzącego ciąże, które potwierdza, że matka dziecka była pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży aż do rozwiązania
*zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach członków rodziny;
*skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeśli ojciec dziecka jest nieznany wtedy jest potrzeby odpis zupełny aktu urodzenia;
*kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy oraz jego partnera/współmałżonka;
*oświadczenie, że nie pobrano jeszcze becikowego na dane dziecko;
*jeśli drugi z rodziców zameldowany jest w innej gminie potrzebne będzie zaświadczenie z urzędu tej gminy lub miasta albo ośrodka pomocy społecznej o tym, że nikt nie ubiega się tam o becikowe na dane dziecko.
*dokumenty z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za poprzedni rok lub zgodę na pobranie tej informacji z Urzędu Skarbowego przez urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku, więc jeśli wniosek o becikowe zostaje złożony do 31 października 2020 roku oznacza to, iż zaświadczenie dołączone do wniosku powinno być za rok 2018; kiedy jednak o becikowe staramy się po 31 października 2020 roku wtedy zaświadczenie powinno być za rok 2019;
* zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych jeżeli płacimy komuś alimenty;
*odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu z posiedzenia na którym zawarto ugodę albo odpis ugody zawartej przed mediatorem,którą zatwierdził sąd;
*kiedy wnioskodawcą jest opiekun prawny lub faktyczny dziecka trzeba przedłożyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną bądź fizyczną.

mama i dziecko

Aby otrzymać to jednorazowe świadczenie należy złożyć wypełniony wniosek z załączonymi do niego potrzebnymi dokumentami, można to zrobić drogą elektroniczną lub tradycyjnie w odpowiednim urzędzie.Następnie trzeba czekać na decyzję urzędu, jeśli wniosek zostanie przyjęty wtedy pozostaje nam czekać na wypłatę świadczenia na konto bankowe lub w kasie urzędu. Wniosek o becikowe powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca lub w ciągu dwóch miesięcy przy sprawach bardziej skomplikowanych.

Jeśli dany urząd odmówi przyznania i wypłaty becikowego wtedy można odwołać się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na odwołanie się mamy wtedy 14 dni od otrzymania odmownej decyzji. Odwołanie należy złożyć w instytucji, która wydała odmowna decyzje, najlepiej zrobić to osobiście lub w formie listu poleconego przy czym zachować potwierdzenie wysłania. Odwołanie się od negatywnej decyzji jest również bezpłatne tak jak składanie wniosku o becikowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here